Datatag ID Limited

Podmienky používania webových stránok Datatag

Prosím prečítajte si pozorne tieto podmienky. Ak máte nejaké otázky, alebo neakceptujete podmienky, kontaktujte prosím info@datatag.co.uk alebo telefonicky (01932) 796788 v našich úradných hodinách (pondelok až piatok 9 do 17 hodín) pred použitím týchto webových stránok.

Na účely týchto podmienok, my / naše / našej / nás / nám znamená Datatag ID Limited. Sme oprávnení kedykoľvek zmeniť tieto podmienky aktualizáciou tejto stránky. Odporúčame občas skontrolovať tieto podmienky. Používanie týchto webových stránok znamená váš súhlas s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, prosím už nepoužívajte webové stránky.

Informácie o nás

Naša spoločnosť je Datatag ID Limited. Sídlo spoločnosti je 1 Brassey Road, Old Potts Way, Shrewsbury, Shropshire, SY3 7fa. Teraz pôsobíme v Waterman’s House, Waterman's Court, Lotus Park, The Causeway, Staines-upon-Thames, TW18 3AG. Môžete nás kontaktovať e-mailom na info@datatag.co.uk alebo telefonicky na 01932 796788. Alebo priamo exkluzívneho predajcu pre SR spoločnosť XIRIS s.r.o., Janka Kráľa 5, 010 01 Žilina, tel. +421 948 60 77 13, email info@datatag.sk. Tieto podmienky sa vzťahujú na webové stránky www.datatag.sk, a za ich obsah sme zodpovední.

Použitie týchto webových stránok a práva duševného vlastníctva

Tento web sme vytvorili pre vaše osobné použitie. Sme oprávnení zmeniť tieto stránky kedykoľvek.

Tieto webové stránky a všetky materiály v nej obsiahnuté sú chránené právom duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, a tie patria nám alebo vlastníme licenciu na ich použiť. Materiály zahŕňajú, ale nielen to, dizajn, rozloženie stránok, vzhľad, grafiku a dokumenty umiestnené na webových stránkach, obsah, články a texty.

Bez nášho písomného súhlasu nesmiete kopírovať, distribuovať, publikovať alebo inak sprístupňovať materiály na týchto stránkach niekomu inému.

Názov spoločnosti Datatag, logo a zariadenie zostáva náš registrovaný názov a ochranná známka. Použitie mena a ochrannej známky je prísne zakázané bez nášho písomného súhlasu.

Môžete tlačiť alebo sťahovať materiály z tohto webu pre vlastnú osobnú potrebu za predpokladu, že:

  • materiály nie sú nijako upravované,
  • grafiky nie je použitá oddelene od sprievodného textu,
  • naše autorské práva a ochranná známka sa objaví vo všetkých kópiách a uvediete naše webové stránky ako zdroj materiálov, a
  • osoba, ktoré poskytujete tieto materiály, si je vedomá týchto obmedzení.

Naša zodpovednosť voči Vám

Tieto podmienky nevylučujú našu zodpovednosť (ak existuje) voči vám pre: zranenie alebo smrť v dôsledku našej nedbanlivosti, podvodu, akékoľvek záležitosti, ktoré by boli nezákonné nás vylúčiť alebo pokus o vylúčenie zo zodpovednosti voči vám.

Nezaručujeme, že tento web bude kompatibilný so všetkým alebo niektorým hardvérom a softvérom, ktorý používate. Nezaručujeme, že tento web bude k dispozícii po celú dobu alebo v určitú dobu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek stiahnuť alebo zmeniť túto webovú stránku.

Sme zodpovední voči vám za straty, ktoré utrpíte v dôsledku porušenia týchto podmienok z našej strany. Nie sme zodpovední za akékoľvek straty voči vám, ktoré mohli vzniknúť z nepredvídateľných dôsledkov porušenia týchto podmienok z našej strany. Napríklad ak ste vy a my nemohli predvídať tieto straty pred alebo počas prístupu k týmto webovým stránkam.

Informácie na týchto webových stránkach

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach sú uvedené len na účely všeobecných informácií. Napriek tomu sa snažíme a zabezpečujeme, aby informácie tu obsiahnuté boli presné a aktuálne. Nie sme zodpovední za akúkoľvek nepresnosť v poskytovaných informáciách. Naša zodpovednosť voči vám, ako je popísané vyššie, zostáva týmto nedotknutá.

Odkazovanie na ďalšie stránky

Môžeme odkazovať na iné webové stránky, ktoré nie sú pod našou kontrolou. Keď toto robíme, snažíme sa, ako len to je možné, vás upozorniť, že opúšťate naše webové stránky. Nie sme zodpovední za obsah odkazovaných stránok, a ani sa k nemu nevyjadrujeme. Je vašou povinnosťou skontrolovať podmienky a zásady ochrany osobných údajov odkazovaných stránok, ktoré navštívite.

Nesmiete odkazovať na túto webovú stránku z iných webových stránok bez nášho písomného súhlasu. Budete musieť postupovať podľa nasledujúcich pokynov:

  • odkazy musia byť na domovskú webovú stránku www.datatag.co.uk,
  • nesmiete vytvoriť orámovanie alebo iné ohraničenie okolo našich internetových stránok,
  • stránky, z ktorých chcete odkazovať, musia byť v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi a nesmú obsahovať obsah, ktorý môže byť považovaný za odporný alebo urážlivý, a
  • nesmie byť považované, že podporujeme alebo sme nejako spojený s akoukoľvek internetovou stránkou, výrobkom alebo službou.

Online uzatvorenie zmluvy

Nič na tejto webovej stránke nesmie byť, ani by sa nemalo vykladať ako ponuka na uzavretie zmluvného vzťahu s vami alebo kýmkoľvek iným, s výnimkou týchto podmienok, ktorými sa riadi vzťah medzi nami a vami ohľadom používania týchto webových stránok.

Ak uzavriete zmluvu s treťou stranou, ktorá je vymenovaná alebo sa na ňu odkazuje na týchto webových stránkach vrátane akéhokoľvek poskytovateľa, je vašou zodpovednosti, že budete uzrozumení s podmienkami takejto zmluvy, a využijete právne poradenstvo v prípade potreby.

Rozhodné právo a jurisdikcia

Vznik, existencia, výklad, plnenie, platnosť a všetky aspekty týchto podmienok alebo niektoré konkrétne podmienky týchto podmienok sa riadia právom Anglicka.

Anglické súdy budú mať výlučnú právomoc na riešenie sporov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku alebo v súvislosti s týmito podmienkami alebo použitie týchto webových stránok.

Datatag on Twitter Datatag on Facebook Datatag on YouTube Datatag Latest News
REGISTRAČNÝ SYSTÉM
Datatag Official Sponsor of BSB