Datatag ID Limited

Ochrana osobných údajov

Súhlasímpodľa ustanovenia zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (ďalej len "Zákon"), so spracovaním (tým sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče, používanie, uchovávanie, triedenie a odovzdávanie) mojich osobných údajov spoločnosti XIRIS  s.r.o., IČO: 36823368, so sídlom Janka Kráľa 5, 010 01  Žilina, zapísanou v obchodnom registri okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka: 19399/L (ďalej len „Správca“) za podmienok ďalej uvedených:

1. Správca získava osobné údaje v súvislosti s predajom identifikačného značenia Datatag.

2. Správca získava tieto osobné údaje: meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, majetok identifikovaný značením.

3. Dotknutá osoba sa zaväzuje poskytovať Správcovi iba pravdivé osobné údaje.

4. Osobné údaje získava Správca pri registrácii identifikačného značenia Datatag. Poskytnutie všetkých osobných údajov uvedených v čl. 2 tohto Súhlasu je povinné, inak nieje možné identifikačné značenie Datatag registrovať.

5. Osobné údaje sú Správcovi poskytované pre účely: (i) vedenie registra majetku identifikovaného značením Datatag, (ii) optimalizácia služieb pre poskytovateľov údajov; (ii) marketingové a (iii) štatistické.

6. Osobné údaje bude Správca spracovávať buď sám alebo s využitím spoločnosti Datatag ID Limited, založenej podľa práva Anglicka, s identifikačným číslom 02203836 a sídlom na adrese 1 Brassey Close, Shrewsbury SY3 7FA, pričom dotknutá osoba súhlasí s tým, aby osobné údaje boli tejto spoločnosti pre účely spracovania odovzdané. Osobné údaje budú spracovávané automatizovane prostredníctvom výpočtovej techniky a/alebo manuálne, v listinnej podobe. Osobné údaje budú spracovávané výhradne na území členských štátov Európskej únie.

7. Dotknutá osoba súhlasí s tým, že osobné údaje uvedené vyššie v čl. 2 tohto Súhlasu môžu byť Správcom odovzdané k marketingovému využitiu dôkladne vybraným tretím osobám, ktorých produkty alebo služby by mohli byť podľa uváženia Správcu pre subjekt údajov zaujímavé. Subjekt údajov ďalej súhlasí s tým, že osobné údaje budú odovzdávané zmluvným partnerom Správcu, ktorí sa zúčastňujú napr. ako obchodní zástupcovia, príkazníci alebo inak na obchodné činnosti Správcu.

8. Osobné údaje budú uchovávané po dobu registrácie identifikačného značenia Datatag v registri majetku.

9. Dotknutá osoba berie na vedomie, že nie je povinná Správcovi poskytnúť akékoľvek údaje o svojej osobe ani udeliť súhlas s ich spracovaním. Dotknutá osoba je najmä oprávnená odmietnuť poskytnúť svoje osobné údaje, a to aj potom, čo raz vyslovila súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak poskytuje dotknutá osoba Správcovi akékoľvek osobné údaje a/alebo súhlas s ich spracovaním, robí tak úplne dobrovoľne.

10. Osobné údaje subjektu údajov, predovšetkým meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a detaily o majetku chránenom identifikačným značením ako je najmä výrobca, model, farba, VIN, číslo rámu, číslo motora, registračná značka, môžu byť sprístupnené miestnym i medzinárodnom zložkám polície na účely prevencie kriminality alebo vymáhanie práva (napr. v prípade straty či odcudzenia); alebo ak je Správca povinný zverejniť alebo zdieľať osobné údaje subjektu, aby splnil právne, štátne alebo regulačné požiadavky a / alebo, aby uplatnil inú dohodu medzi subjektom údajov a Správcom.

11. Likvidácia osobných údajov prebehne na základe žiadosti dotknutej osoby bezodkladne po prijatí takejto žiadosti Správcom, subjekt údajov však berie na vedomie, že likvidáciou Osobných údajov bude významne oslabená možnosť identifikovať značený majetok v prípade jeho straty alebo odcudzenia.

12. O odvolanie Súhlasu so spracovaním osobných údajov možno požiadať písomne ​​zaslaním listu na adresu sídla Správcu.

13. Dotknutá osoba má právo, ak sa domnieva, že Správca osobných údajov vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so Zákonom: a) Požiadať Správcu o vysvetlenie, b) Požadovať, aby Správca odstránil takto vzniknutý stav, a to bezodkladne, ak je žiadosť oprávnená.

14. Spracovanie osobných údajov sa riadi slovenským právnym poriadkom. Prípadné nároky z porušenia práv vyplývajúcich z ochrany osobných údajov budú adresované príslušným orgánom na území Slovenskej republiky. Príslušným orgánom v zmysle predchádzajúcej vety je najmä Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sídlo: Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Vyhlásenie Správcu

Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. Zamestnanci Správcu alebo inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy so Správcom, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo prác.

Datatag on Twitter Datatag on Facebook Datatag on YouTube Datatag Latest News
REGISTRAČNÝ SYSTÉM
Datatag Official Sponsor of BSB